English日文聯絡我們
 
  5
 
最新消息
活動公告 (以後擴充參考項目)
 
 
2006-05-05
2006年5月於台北汐止成立睿億科技
 
 2006年5月於台北汐止成立睿億科技,投資資本額: NTD 30,000,000